Contributie - WVV'67

Contributie

Contributie bijdrage leden WVV'67 seizoen 2022-2023

Boekjaar/seizoen:

Het boekjaar/seizoen van het lidmaatschap van WVV'67 loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
Contributie is verschuldigd vanaf 15 juni voor het volgende boekjaar. Dit ivm opgavedatum van de leden bij de KNVB.

Contributie:

De contributie bedraagt voor het seizoen 2022–2023 per categorie:

Steunend lid                  €   43,25
Vrijwilligers/leiders       €   67,00 (42,00 verenigingscontributie +25,00 toeslag)

Spelende leden:

Senioren 19 jaar en ouder        € 155,50 (42,00 verenigingscontributie + 113,50 toeslag)
Junioren 13 t/m 18 jaar            € 103,00 (42,00 verenigingscontributie + 61,00 toeslag)
Pupillen   6 t/m 12 jaar            €   86,00 (42,00 verenigingscontributie + 44,00 toeslag)
4/5 jarigen                                €   43,25 (26,00 verenigingscontributie + 17,25 toeslag)
Peildatum hiervoor is 1 juli 2022.
Voor betaling van de contributie via een factuur wordt € 4,00 administratiekosten in rekening gebracht per seizoen.

De contributienota is opgebouwd voor spelende leden uit een bedrag aan verenigingscontributie van € 42,00 ( bij 4/5 jarigen € 26,00) plus een toeslag voor de spelende leden die per bovengenoemde categorie varieert. Dit bedrag is afdracht gelden KNVB. (opgebouwd aan contributie KNVB, inschrijfgelden team, overschrijvingsgelden, kosten buma-rechten, etc.)

Een senioren lid betaalt dus per seizoen € 42,00 aan verenigingscontributie en € 113,50 aan toeslag voor het spelend lid zijn. Een pupil betaalt ook    € 42,00 aan verenigingscontributie maar de toeslag voor spelend lid is hier € 44,50.

Betaling van de contributie geschied bij voorkeur via afgifte van machtiging voor automatische incasso. Indien U de vereniging machtigt de door U verschuldigde contributie automatisch af te laten schrijven, dan gaarne het IBAN bank- of gironummer doorgeven aan de ledenadministratie of penningmeester.

Bankrekeningnummer WVV'67: NL97 RABO 0122900510 t.n.v. WVV'67 Woensdrecht.

E-mail adressen:
ledenadministratie: ledenadministratie@wvv67.nl
penningmeester:     penningmeester@wvv67.nl

Incasso van de contributie kan geschiedden in 3 verschillende keuzetermijnen:

Per jaar        (1x per seizoen)
Per half jaar (2x per seizoen)
Per kwartaal* (4x per seizoen)

*niet mogelijk voor aanmeldingen na 1 oktober van het lopende seizoen

Incassodata:

De incassodata voor  de contributie voor seizoen 2022/2023 zijn als volgt:
1e incasso in week 40 op 7 oktober 2022 (jaar-,half jaar en 1e kwartaal -incasso)
2e incasso in week 48 op 2 december 2022 (2e kwartaal)
3e incasso in week   4 op 27 januari 2023 (half jaar+3e kwartaal)
4e incasso in week 17 op 28 april 2023 (4e kwartaal)

Betalingsregeling:

Binnen 30 dagen moet de contributie worden betaald indien dit via factuur verloopt.

Als betaling niet in één keer mogelijk is, dan kan er in overleg met de penningmeester een betalingsregeling worden getroffen.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet dit binnen 10 dagen na ontvangst van de contributienota bij de penningmeester worden ingediend. Voorwaarde is dat de contributie via een betalingsregeling in zijn geheel voor 30 juni moet zijn betaald.

In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om via het Jeugdsportfonds te sporten.

Te laat of niet betalen:

Is de contributienota niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen voldaan, dan wordt het lid op non-actief gesteld.
Indien de contributie via incasso verloopt, en deze niet geïncasseerd kan worden, zal 10 dagen na de eerste herinnering hiervan non-actiefstelling ingaan. Daarnaast zal er in beide gevallen € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Een lid is pas weer speelgerechtigd als de gehele contributie (inclusief de eventuele administratiekosten) volledig is voldaan.
Na royering van het lid blijft de contributie ten alle tijden verschuldigd.

Hardheidsclausule spelend/niet spelend lid:

Conform de verenigingsstatuten wordt geen restitutie van de contributie verleend. Men is niet- spelend lid (€ 42,00 verenigingscontributie) of men is spelend lid (€ 42,00 verenigingscontributie plus de toeslag per betreffende categorie). Deze keuze wordt gemaakt aan het begin van het voetbalseizoen doch vóór 1 oktober. Blessures en/of verblijf in het buitenland in de loop van het seizoen zijn geen reden voor vermindering of restitutie van de contributie. 

In zeer bijzondere gevallen kan, op voorstel van de penningmeester en zulks ter beoordeling van het bestuur, een van de contributieschaal afwijkend bedrag als contributie vastgesteld worden. Hiervoor dient uitsluitend schriftelijk een verzoek met opgave van reden te worden ingediend bij de penningmeester.

Nieuwe leden:

Alle nieuwe leden moeten verplicht een aanmeldingsformulier van WVV’67 ondertekend inleveren. 

Vanaf de D-pupillen moet er ook een recente pasfoto worden ingeleverd welke benodigd is voor de digitale spelerspas die vanaf de D-pupillen verplicht is.

Het lidmaatschap gaat in op de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier van WVV’67 door de ledenadministratie, tenzij een andere ingangsdatum is overeengekomen. Ter controle ontvangt het lid hiervan een kopie van de inschrijving via de mail.

De volgende bedragen zijn verschuldigd

- aanmelding na 1 juni:                         gehele contributie
- aanmelding na 15 oktober : € 42,00 + toeslag 3 kwartalen
- aanmelding na 15 januari :  € 42,00 + toeslag 2 kwartalen
- aanmelding na 15 april :      € 42,00 + toeslag 1 kwartaal

Opzegging:

Opzegging van het lidmaatschap moet men ALTIJD schriftelijk of per e-mail doen VÓÓR 1 JUNI via mail bij ledenadministratie@wvv67.nl  of bij de secretaris. >>>DUS NIET BIJ DE LEIDER. (uitgezonderd steunende leden, deze kunnen per 1e van de volgende maand opzeggen)

Dit betekend dat de contributieverplichting nog blijft doorlopen voor het dan lopende jaar van leden die zich na deze datum afmelden .
Aan leden die zich na 1 juni doch vóór 15 oktober afmelden zal € 20,00 administratiekosten/afdracht KNVB doorberekend worden.

Nico Overbeeke
Penningmeester WVV'67

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!